24 Following
Necromancer

Necromancer

The Lion, the Witch and the Wardrobe (Chronicles of Narnia #1)

The Lion, the Witch and the Wardrobe (Chronicles of Narnia #1) - C.S. Lewis, Pauline Baynes هیچ وقت کتاب هایی که قبل از خوندنش، فیلم اون رو دیدم زیاد بهم حال نمیده ولی با این حال باز هم راضی نشدم که به این کتاب کمتر از پنج ستاره بدم